Behandling av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi följer vid var tid gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Personuppgifter är sådan information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar löpande åtgärder för att säkerhetsställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt våra säkerhetsregler och rutiner.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Life of Svea AB, 556650-2422.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar endast in de personuppgifter som du själv uppger när du blir medlem eller registrerar dig för ett nyhetsbrev på någon av Life of Sveas sajter. Du måste lämna de uppgifter som vi efterfrågar när du registrerar ditt användarkonto. I annat fall kan du inte bli medlem. Medlemskap är ett krav för att få skriva i forum, blogga och för att ta del av erbjudanden.

Hur vi använder dina personuppgifter och vad är ändamålet?

Dina personuppgifter används för att ge dig tillgång till våra tjänster. Utöver detta används dina personuppgifter för affärs- och tjänsteutveckling samt för direktmarknadsföring via e-post. I de fall du har beställt Gravidpaketet så skickar vi även erbjudanden från tredje part via brev. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under den tid du är medlem och tills max 3 månader efter uppsagt medlemskap.

Tid som dina personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas så länge som du är medlem hos oss. När du säger upp ditt medlemskap så sparas dina uppgifter i ytterligare max 3 månader. Du kan när som helst avsäga dig från medlemskap samt från att få nyhetsbrev och e-dr från oss.

Delning av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med följande mottagare för följande syften:

1. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster såsom lagring och tjänster för hantering av nyhetsbrev och e-dr utskick.
2. Länsförsäkringar i de fall du har kryssat i att du vill ha Gravidpaket på Alltförföräldrar.se

Dina rättigheter

Du har rätt att:

• Begära tillgång (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

• Begära rättelse. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

• Återkalla ditt samtycke. I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

• Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

• Begära radering. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

• Begära begränsning av behandling. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

• Flytta din data (dataportabilitet). Du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. medlemsavtalet.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss på [email protected]. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Medlemsavtal

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla medlemsavtalet. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att logga in på respektive webbplats och avsluta medlemskapet eller kontakta oss på [email protected]

Kontakt vid frågor

Vill du komma i kontakt med oss eller dataskyddsombudet, så mejla oss på [email protected]. Adress: Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm.